Language Assistance - Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wikanang walang bayad. Tumawag sa Otologic Medical Clinic 1-405-946-5563