Language Assistance - Lao

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ,

ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ Otologic Medical Clinic 1-405-946-5563